Privacy Policy - AVA KURD

Explore
Connect
از حریم شخصی شما محافظت می نماییم...

تیم آوا کورد از تمامی مشخصات شما که در سایت وارد می نمایید محافظت خواهد کرد و از انتشار مشخصاتی همچون ایمیلتان ممانعت می نماید. درهنگام انتشار اثر خود نیز می توانید یکسری مجوزها را به کاربران تعیین کنید. مانند مجوز دانلود آهنگ و ... .


درصورتی که اثر هنرمندان توسط فرد دیگری منتشر گردد و در صورتی که حق کپی رایت در آن رعایت نشده باشد هنرمند می تواند آن را گزارش دهد تا مسئولین ما رسیدگی نمایند.